Vurdering

Målet med vurdering i barnehagen er å skape den gode barnehagen for det enkelte barn.

Barnehagen skal jevnlig vurdere det pedagogiske arbeidet. Det betyr at det pedagogiske arbeidet skal beskrives, analyseres og fortolkes ut fra barnehagens planer, barnehageloven og rammeplanen. Hovedformålet med vurderingsarbeidet er å sikre at alle barn får et tilbud i tråd med barnehageloven og rammeplanen. Rammeplanen s 38.

 

Her kan du lese mer om hvordan vi gjør dette hos oss:

Vurderingsarbeid i Harestua barnehage