Inkluderende læringsmiljø

Målet er at alle barn og unge opplever et godt og inkluderende læringsmijlø som fremmer deres trygghet, helse, trivsel og læring.

Satsingen omfatter barnehage, skoler og PP-tjenesten i 6 knutepunktkommuner.

Aktiviteter retter seg i hovedsak mot de voksne.

Det overordnede ambisjonsnivå er inkluderende læringsmiljø, med inkludering som ideal og grunnlag for praksis:

  • Barn, unge og voksne har absolutt verdi
  • Vi har tro på at alle vil og kan lære
  • Vi møter alle med forventning, åpenhet og nysgjerrighet
  • Alle opplever tilhørighet i fellesskapet
  • Vi gir alle muligheter for deltakelse i fellesskapet
  • Mangfold betraktes som en rik mulighet til å støtte læring og deltakelse for alle barn og unge

 

2015/2016

 I vår barnehage har vi gjennom det siste barnehageåret hatt en plan på hvordan vi vil implementere satsningen hos oss.

Vi hadde en kartlegging i oppstarten av satsingen som gjorde oss bevisste på noen punkter vi vil jobbe videre med.

Hovedfokuset vårt dette barnehageåret har vært at voksne skal være delaktige i lek. Her har vi sett på hvordan vi kan være ulike typer voksne i forskjellige leker og hvordan vi kan organisere dagen for at det skal være mer lek i barnehagen.

I forhold til barna har vi jobbet med at de skal bli mer bevisste på andre barn som ikke har noen å leke med, spørre hverandre med i lek og svare ja når andre spør. Dette for å få et miljø i barnehagen med god lek som inkluderer alle barn.

 

 

2016/2017