Handlingsplan ved bekymring for vold og/eller seksuelle overgrep

Ansatte i barnehagen har meldeplikt til barneverntjenesten. Det er Barnehageloven § 22, Opplysningsplikt til barneverntjenesten, som regulere dette. Barnehagepersonalet skal i sitt arbeid være oppmerksom på forhold som kan føre til tiltak fra barneverntjenestens side.

Med bekymring for barn menes hendelser, væremåter, signaler og uttalelser fra barnet og/eller barnets omsorgspersoner som vekker en bekymring eller uro for om barnet har det bra.

Den ansatte som er bekymret for et barn har ansvar for å informere sin nærmeste leder om hendelsen som vekker bekymring. Styrer sammen med pedagogisk leder har ansvar for å innhente opplysninger fra ansatte som kjenner barnet, for å kartlegge om det finnes andre som har opplevd hendelser som er bekymringsfulle.

Alle barnehagene i Vennesla komune har eget skjema som fylles ut ved mistanke. Ved mistanke om omsorgssvikt kontakes foreldre. Ved mistanke om mishandling og/eller seksuelle overgrep kontaktes ikke foreldre. Disse bekymringene drøftes anonymt med kontaktperson i barneverntjenesten. Styrer avgjør sammen med kontaktperson om saken bør meldes til barnevernet.

Enhet for barn og familie, Vennesla kommune har utarbeidet en undervisningspakke som heter Si det! I samling/samtaler med barn bruker vi historiene om Mikkel og Mina. Mikkel og Mina finnes som dukker som vi i barnehagen låner av Enhet for barn og familie. Vi i Harestua bruker dette opplegget fast en gang hvert halvår med Hareungene. 

 

Vi skal bidra til at barn utvikler et bevisst forhold til egne og andres grenser og det og bestemme over egen kropp. Barnehage og skole er viktige arenaer der ansatte har kompetanse til å forebygge og avdekke vold og overgrep. Hele personalet kjenner til handlingsplanen og noen av de ansatte har fått kompetanseheving for å kunne snakke med barn om vold og overgrep.