Verdidokument for Harestua barnehage

Personalet i Harestua barnehage har utarbeidet et eget verdidokument. Det er et dokument som sier hva vi mener er viktig i arbeidet med mennesker. Alle som jobber i barnehagen forplikter seg til å jobbe ut fra dette dokumentet. Da vil disse verdiene alltid ligge til grunn for vår relasjon og samhandling med barna. Dette vil igjen gjøre Harestua til et godt sted å være for alle!

Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere og andre samarbeidspartnere hva Harestua barnehage ser som viktige verdier og holdninger i møtet med barn og foreldre. Barn tilbringer mye av sin tid i barnehagen. Leken er barnets viktigste aktivitet og arena for læring. Gjennom leken skapes også vennskap og nærhet til barn og voksne. Barnehagen er første byggestein i det norske utdanningssystemet. Sammen med foreldrene skal vi forberede barnet til å bli aktiv deltaker i samfunnet. Derfor må vi i våre pedagogiske valg ta hensyn til det samfunnet vi er en del av.

Her beskrives våre verdier, holdninger og kvaliteter som er grunnlaget for alt vi gjør. Vi legger særlig vekt på at våre ansatte kan inngå i en god relasjon med barn. Det vil si en relasjon bygget på kunnskap om det enkelte barn, barns generelle utvikling og våre egne motiver og holdninger.

 

TRYGGHET   ENGASJEMENT   INKLUDERING       LIKEVERD

 

Vårt verdidokument