VÆRE SAMMEN

Være sammen har som hovedmål å heve kompetansen hos alle ansatte i barnehagen. Målet er at vi alle skal være tydelige voksne som er varme og grensesettende i relasjoner med barn. Målet for barna er å hjelpe de til å sette ord på egne følelser, være medvirkende og utvikle evnen til empati, inkludering og samarbeid i det sosiale samspillet med andre barn og voksne i barnehagen.

I Harestua barnehage jobber vi med programmet Være sammen. Vi startet opp i høsten 2013 med kompetanseheving av personalet. Vi har i løpet av våren 2014 gjort litt av materialet kjent for barna.

 

LØVELOVEN

Kan du løveloven?

Jeg skal være meg,

men gi plass til andre,

slik at de blir seg.

Bry meg om an annen,

hjelpe når jeg kan.

Slik blir livet bedre

for barn i alle land.

 

Ser du en som plages?

Det er ikke bra,

alle må stå sammen,

om å si ifra!

Alle barn på jorda

har den samme rett

til å være trygge

og til å være sett.

 

Ved å delta i Være sammen skal personalet i Harestua barnehage:

 • få felles kompetanseheving uansett faglig bakgrunn
 • bli en autoritativ voksen
 • være bevisst på sin egen rolle som en varm og grensesettende voksen i arbeidet med barna
 • ha kunnskap om de fem kjerneelementene i programmet Være sammen
 • bruke materialet i formelle og uformelle lærings- og lekeaktiviteter

Kjerneelementer i Være sammen:

 • Tidlig innsats, lære barna å ta de rette valgene gjennom avlæring og omlæring
 • Kommunikasjon, gjennom responsen fra andre danner vi vårt selvbilde. Barna "speiler" seg i våre responser.
 • Utfordrende adferd, hjelpe til med å avlære reaktiv og proaktiv aggresjon gjennom samspill med miljøet rundt
 • Implementering, fra teori til praksis, omgjøre kunnskapen til ny praksis i barnehagen
 • Autoritative voksne, varme og grensesettende voksne

 

Den autoritative voksenstilen går ut på at de voksne viser varme og omsorg ovenfor barnet, samtidig som de er tydelige. De voksne arbeider bevisst med å utvikle gode relasjoner til barnet preget av respekt og varme. De voksne har klare forventinger til barnet på en tydelig måte når det gjelder grenser og normer. Samtidig må de voksne klare å balansere mellom grenser og realsjoner: mye krav og grenser krever like mye varme og gode relasjoner.

Barn som møter autoritative voksne i barnehagen og hjemme:

 • utvikler et godt selvbilde
 • får god selvtillit
 • utvikler mer glede og vennlighet
 • blir demokratiske
 • får bedre selvkontroll og større evne til å møte motgang og frustrasjoner
 • klarer bedre å holde på gode sosiale forbindelser
 • blir bedre til å kontrollere sterke følelser, og får større motstandsevne mot krav og stress
 • har høyere grad av evner til å ta ansvar og løse oppgaver, og oppnår bedre resultat i skole og arbeisliv

 

Hver gang jeg møter et barn, møter jeg et menneske.

- Anne Cath. Vestly -